Verwerkersovereenkomst HBwebdesign

De website hbwebdesign.nl en de daaraan gekoppelde internet, vormgeving en grafische diensten worden u ter beschikking gesteld door HBwebdesign, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34274392.

HBwebdesign behandelt de door u – al dan niet via de website – aan ons verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacy regelgeving. In deze verwerkersovereenkomst informeren wij u welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijk persoon of rechtspersoon welke met deze verwerkersovereenkomst akkoord gaat.

Verwerker (Helen Bakker, eigenaar van HBwebdesign) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

HBwebdesign, gevestigd te 2151AZ Nieuw-Vennep aan de Venneperhof 68, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. H. Bakker in de functie van eigenaar.

Totstandkoming

Deze verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum waarop verwerkingsverantwoordelijke deze verwerkersovereenkomst accepteert.

Tezamen aangeduid als Partijen

Partijen nemen het volgende in aanmerking:

 • Verantwoordelijke is als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens op grond van Verordening (EU) 2016/679 verplicht een verwerkersovereenkomst aan te gaan met Verwerker.
 • In het kader van de tussen partijen afgesproken werkzaamheden vastgelegd in een hoofdovereenkomst, waarvoor deze overeenkomst de schriftelijke verwerkersovereenkomst is.
 • Verwerker is webdesigner, grafisch vormgever en stylist. Genoemde kan een deel of het gehele traject zijn.
 • Aanvullend kunnen schriftelijk andere verwerkingen door Verantwoordelijke aan Verwerker worden opgedragen, welke als bijlage aan deze verwerkersovereenkomst zullen worden aangehecht.

 

En komen als volgt overeen:

Artikel 1: Persoonsgegevens

1. Ten behoeve van onze dienstverlening vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken bijvoorbeeld:

 • Voornaam, achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummers
 • Uw e-mailadres en eventueel bijbehorende gegevens
 • Kvk nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens met betrekking tot transacties/aankoopgeschiedenis/betalingen
 • IP adressen
 • Locatiegegevens in verschillende vormen
 • Eventuele huidige hosting en bijbehorende gegevens

 

2. Verwerker gebruikt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst voor haar dienstverlening, dienstverlening met samenwerkende ondernemingen, om uw vraag te beantwoorden of om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Verwerker op de hoogte te houden.

3. Verantwoordelijke blijft de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Verwerker heeft geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens welke voor Verantwoordelijke conform deze Verwerkersovereenkomst worden verwerkt.

4. De Verwerker zal de persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

5. Verwerker verwerkt uw persoonlijke gegevens onder andere voor de volgende doelen en aan derden ter beschikking gesteld:

 • Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Dienstverlenende samenwerking met andere ondernemingen
 • Hosting: om uw website te laten registreren, verhuizen, hosten en te onderhouden voor de verdere uitvoering van overeenkomsten
 • Tekstschrijver: in contact brengen met, om teksten voor bijvoorbeeld uw website of folder te laten schrijven of redigeren
 • Drukker: om uw opdracht uit te kunnen laten voeren
 • Fotograaf: in contact brengen met, om uw aanvraag / opdracht uit te kunnen laten voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Of voor zover wij daartoe wettelijk zijn of worden verplicht

 

Artikel 2: Foto, video en geluidsopnames

1. Voor onze website, Facebook, Instagram en Linkedin pagina gebruiken wij presentatiemateriaal in de vorm van foto’s, beeldmateriaal, video en geluidsopnames. Als u akkoord gaat met de verwerkersovereenkomst geeft u ons toestemming om foto’s, beeldmateriaal, video en geluidsopnames te gebruiken voor genoemde doeleinden.

Artikel 3: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. De verwerker is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen, welke verstrekt zijn en / of noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of verwerkersovereenkomst.

2. De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van de werkzaamheden en blijft ook na beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

3. Persoonsgegevens worden als vertrouwelijke gegevens gekwalificeerd en dienen als zodanig te worden behandeld. Verwerker zal de verkregen informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen. Overtredingen worden beschouwd als een inbreuk in verband met persoonsgegevens.

Artikel 4: Beveiliging

1.Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enig vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • Privacybeleid
 • Een firewall voor het tegenhouden van onnodige netwerkverbindingen
 • Beveiligingsprogramma’s te gebruiken en updates uit te voeren
 • Overeenkomst met een subverwerker die voldoet aan beveiliging van het netwerkverbinding via Secure Socket Layer (SSL).
 • Verwerkersovereenkomst af te sluiten met overige subverwerkers en samenwerkende dienstverlenende ondernemingen (hosting, tekstschrijver, drukker, fotograaf.
 • Verwerker en samenwerkende dienstverlenende ondernemingen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist zijn. Verwerker zal daarom de maatregelen regelmatig evalueren, tenminste een keer per jaar en, waar nodig, de maatregelen verbeteren om te blijven voldoen aan de verplichtingen.

 

Artikel 5: Subverwerkers

1. De verwerker schakelt een subverwerker in na overleg met de verwerkingsverantwoordelijke en na schriftelijke toestemming om uw aanvraag en overeengekomen opdracht uit te kunnen voeren en/of u in contact te brengen met een subverwerker.

2. Komt de subverwerker zijn verplichtingen niet na, dan blijft de verwerker volledig aansprakelijk.

 • Een subverwerker kan zijn:
 • Hosting
 • Tekstschrijver
 • Drukker
 • Fotograaf

 

Artikel 6: Inzien en aanpassen gegevens

Als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt verwijderen, neemt u dan contact met ons op via info@hbwebdesign.nl Wij nemen naar aanleiding van uw bericht contact met u op om uw verzoek te bespreken en hieraan zo spoedig mogelijk te (kunnen) voldoen.

Artikel 7: Klacht indienen

Als u een klacht hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail zenden naar helen@hbwebdesign.nl. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en daarop zo spoedig mogelijk reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u daarover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel daar een klacht indienen.

Artikel 8: Inbreuk op de beveiliging ( Datalek )

1.Wanneer er inbreuk is op de beveiliging, oftewel wanneer er sprake is van vernietiging, verlies, wijziging of delen van persoonsgegevens zonder dat dat de bedoeling was, zal verwerker verwerkingsverantwoordelijke hierover binnen 24 uur informeren.

2. Verwerker is verplicht om maatregelen te treffen die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht om het incident zo snel mogelijk te herstellen dan wel de verdere gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

3. Verwerker houdt schriftelijk een register bij van alle inbreuken in verband met persoonsgegevens die betrekking hebben op of verband houden met (uitvoering van de) verwerkersovereenkomst.

4. Eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen en in de toekomst te kunnen voorkomen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt.

Artikel 9: Audits

1. De verwerkerverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van de beveiligingsmaatregelen uit deze verwerkersovereenkomst.

2. De Verwerker werkt mee de audit en stelt alle relevante informatie tijdig beschikbaar.

3. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in onderling overleg worden beoordeeld.

4. Naar aanleiding daarvan zullen indien noodzakelijk wijzigingen worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.

5. De kosten van de audit worden door verwerkersverantwoordelijke gedragen.

Artikel 10: Persoonsgegevens bewaren, verwijderen, teruggave

1. Gegevens die u ons in het kader van een opdracht of correspondentie verstrekt bewaren wij gedurende 7 jaar in onze administratie, tenzij anders is overeengekomen, zolang nodig is om de service te kunnen leveren of om overeengekomen opdracht (en) uit te kunnen voer of niet langer dan strikt noodzakelijk is.

2. Persoonsgegevens, foto’s, video en/of geluidsopnames worden in een beveiligde Cloudopslag bewaard. (Dropbox en Evernote)

3. Na 7 jaar zullen wij uw gegevens verwijderen en als u dat wilt aan u terug bezorgen. Ook kopieën zullen worden verwijderd. In geen geval bewaart verwerker de persoonsgegevens langer dan tot het einde van de verwerkersovereenkomst.

4. Zodra de samenwerking is beëindigd, zal verwerker de persoonsgegevens die hij van verwerkingsverantwoordelijke heeft ontvangen binnen zes weken vernietigen, in welke vorm dan ook, tenzij partijen iets anders overeenkomen of als op grond van wet-of (beroeps)regelgeving een bewaarplicht geldt.

Artikel 11: Wijziging

1. Aanvullingen, afwijkingen en wijzigingen op deze verwerkersovereenkomst zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Een wijziging in de verwerkte persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of eisen van een verwerkingsverantwoordelijk kan aanleiding zijn om deze overeenkomst aan te vullen of te wijzigen.

3. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de onderliggende opdracht, of wanneer Verwerker niet kan voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor verwerker reden zijn om de onderliggende opdracht te beëindigen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1.Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen.

2. Iedere beperking van aansprakelijkheid komt voorts voor de betreffende partij te vervallen in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de betreffende partij.

3. Verwerker is niet aansprakelijk voor aanspraken van betrokkenen of andere personen en organisaties waar verwerkersverantwoordelijke mee is aangegaan of waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, als dit het gevolg is van onrechtmatig of nalatig handelen van verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 13: Algemene voorwaarden en slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van toepassing. Het Nederlands recht is van toepassing.

2. Over eventuele geschillen tussen ons bepaald de rechter in de rechtbank binnen het gebied waar het bedrijf van de verwerker gevestigd is.

3. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze verwerkersovereenkomst gelden. Tot deze bepalingen behoren bijvoorbeeld die welke voortvloeien uit de bepalingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

4. De verwerkersovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.